fbpx

Sisä-ja ulkomaalaukset

Sisä­maa­lauk­set

A&C Remont­ti­pal­ve­lut toteut­taa sisä­maa­lauk­set remont­ti- ja uudis­koh­tei­siin Pir­kan­maal­la.
Teem­me ammat­ti­tai­dol­la sekä asuin- että lii­ke­huo­neis­to­jen ja toi­mis­to­jen maa­lauk­set.
Maa­laam­me kaik­ki sisä­ti­lo­jen pin­nat, kuten sei­nät, lat­tiat, katot ja ovet sekä kar­mit.
Toteu­tam­me mie­lel­läm­me niin perus­maa­lauk­set kuin haas­ta­vam­mat­kin rat­kai­sut eri­lai­sis­ta tehos­te­sei­nis­tä sabluu­na­maa­lauk­siin.
Tar­vit­sit­pa sit­ten sisä­ka­ton maa­laus­ta, yksit­täi­sen sei­nän tai vaik­ka kaik­kien huo­neis­ton sisä­pin­to­jen maa­laus­ta, me teem­me sen!

 

Vink­ke­jä maa­lauk­seen: Poh­ja­työt kan­nat­taa teh­dä aina hyvin sil­lä poh­ja­työt vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen.
Aloi­ta työ suo­jaa­mal­la pin­nat joi­hin et halua maa­li­rois­kei­ta esi­mer­kik­si paperilla,muovilla,vanhoilla matoilla,lakanoilla tai vas­taa­val­la.
Lis­tat voi pois­taa maa­lauk­sen ajak­si tai suo­ja­ta maa­la­rin­tei­pil­lä. Tasoi­ta maa­lat­ta­van pin­nan epä­ta­sai­suu­det kitil­lä.
Kun kit­ti on kui­vu­nut, hio kita­tut alu­eet käyt­täen P120 hio­ma­pa­pe­ria kiin­ni­tet­ty­nä hio­ma­los­siin, kun­nes pin­ta on tasai­nen ja sileä.
Hen­gi­tys­suo­jai­men käyt­tö on suo­si­tel­ta­vaa. Jos pin­taan jää vie­lä epä­ta­sai­suuk­sia, kit­taa epä­ta­sai­set koh­dat uudel­leen ja kitin kui­vut­tua hio uudel­leen.
Kun pin­nan tasai­suus ja sileys on var­mis­tet­tu, sei­nä poh­ja­maa­la­taan poh­ja­maa­lil­la.
Ennen poh­ja­maa­laus­ta pin­nas­ta pois­te­taan pölyt esi­mer­kik­si imu­ril­la.
Poh­ja­maa­lus: Rajaa sei­nän reu­nat rajai­mel­la mikä­li maa­laat tehos­te­sei­nää.
Kaa­da maa­lia maa­li­kau­ka­loon ja rul­laa telaa maa­li­kau­ka­los­sa kun­nes tela on kas­tu­nut ja sii­nä on tar­peek­si maa­lia.
Maa­lia saa olla telas­sa reip­paas­ti. Telaa pit­kin ylö­sa­lai­sin vedoin aloit­taen oikeas­ta reu­nas­ta. Telaa­mi­sen välis­sä tulee suo­rit­taa tasaus­ve­to­ja tasai­sin välein,
jot­ta maa­li­pin­nas­ta ei tuli­si rai­dal­li­nen. Tasaus suo­ri­te­taan yhden­suun­tai­sil­la vedoil­la aina samaan suun­taan.
Poh­ja­maa­lin kui­vut­tua suo­ri­ta pin­ta­maa­laus samal­la taval­la kuin poh­ja­maa­laus. Pin­ta­maa­lauk­sen val­mis­tut­tua, pois­ta suo­ja­tei­pit mel­ko pian.
Maa­lin kui­vut­tua nau­ti työ­si jäl­jes­tä! Minul­ta saa kysyä lisää vink­ke­jä, jos nii­tä tar­vit­set ?

Ulko­maa­lauk­set
Todeu­tam­me myös ulko­maa­lauk­set niin uudis- kuin sanee­rau­koh­tei­siin.
Puu pin­nat kan­nat­taa huol­to­maa­la­ta n. 10 vuo­den välein sil­lä se sääs­tää puu­pin­taa.
Talon ulko­maa­laus on ajan­koh­tai­nen vii­meis­tään sil­loin, kun maa­li­pin­ta alkaa ajan kans­sa kulua taik­ka hil­seil­lä.
Ota yhteyt­tä ja pyy­dä mei­tä arvioi­maan talon maa­li­pin­nan kun­to ja maalaustarve!

× Kuinka voimme auttaa?